Home Rada

Rada

Rada

Rada Oratorium składa się z 5 do 9 członków. W skład Rady Oratorium wchodzą: Kierownik Oratorium, Zastępca Kierownika Oratorium, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Rady ze środowiska nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Rada Oratorium konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

Na czele Rady stoi Kierownik Oratorium, który kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz. Kierownika Oratorium powołuje i odwołuje Walne Zebranie spośród członków Towarzystwa Salezjańskiego, będących członkami zwykłymi Oratorium.

Członkowie Rady Oratorium nie pobierają wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.

Do kompetencji Rady Oratorium należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, kierowanie bieżącą działalnością Oratorium, reprezentowanie na zewnątrz, a ponadto:

  • tworzenie programów, organizacja, nadzór i weryfikacja pracy wychowawczo-duszpasterskiej w Oratorium;
  • opracowanie sprawozdania finansowo-merytorycznego;
  • przyjmowanie nowych członków Oratorium;
  • reprezentowanie Oratorium na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • zwołanie Walnego Zebrania;
  • ustalanie wysokości składek członkowskich.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady Oratorium powinny odbywać się nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu. Posiedzenia zwoływane są przez Kierownika Oratorium.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Oratorium upoważnieni są łącznie: Kierownik Oratorium i jego zastępca lub Skarbnik albo Kierownik Oratorium i członek Rady Oratorium.

Share Button