Home Statut

Statut

Statut

Stowarzyszenia Oratorium

im. św. Jana Bosko w Ełku

(jednolity tekst z dn. 5.11.2011)

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

Nazwa, zakres i podstawa prawna działania.

 • §1
 1. Stowarzyszenie o nazwie „ORATORIUM” im. św. Jana Bosko w Ełku, zwane dalej Oratorium, jest katolicką jednostką organizacyjną, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które pełni funkcje wychowawcze i opiekuńcze w środowisku dzieci i młodzieży, jako dzieło salezjańskie stanowiące część Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektorii św. Stanisława Kostki, będącą organizacją katolicką założoną za jego aprobatą, a mającą na celu rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm ), Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Oratorium jest Ełk w województwie warmińsko – mazurskim.
 4. Terenem działania jest Ełk i okoliczne gminy. W zakresie gospodarczym Oratorium rozszerza swą działalność na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granice.
 5. 2
 1. Oratorium jest ośrodkiem wychowawczym, którego celem jest prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku młodzieży, także niepełnosprawnej.
 2. Założenia wychowawcze i program pedagogiczny ORATORIUM oparte są na wychowawczej idei i uprzedzającym systemie pedagogicznym, wypracowanym przez św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa Salezjańskiego.
 • § 3
 1. ORATORIUM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia pod nazwą ORATORIUM nie jest ograniczony.
 • § 4

ORATORIUM używa pieczątki okrągłej z wizerunkiem św. Jana Bosko i napisem w otoku: ORATORIUM im. Św. Jana Bosko w Ełku.

 • §5

Oratorium realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,
 • utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą,
 • różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, a także niepełnosprawnych,
 • działalność świetlicowo-oratoryjną, sportową i turystyczną,
 • przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,
 • działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą,
 • działalność szkoleniową,
 • działalność wychowawczą,
 • wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,
 • promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.

ROZDZIAŁ II

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • §6
 1. Członkowie Oratorium dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków uczestników,
  3. członków honorowych, wspierających,
 2. Członkostwo Oratorium nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Radę Oratorium zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na skutek złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej. Uzyskanie członkostwa honorowego nie wymaga złożenia deklaracji.
 • § 7
 1. Członkiem zwyczajnym Oratorium może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca Salezjaninem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem bądź wolontariuszem, pracująca na rzecz dzieci i młodzieży, członków uczestników Oratorium. Członkowie zwyczajni stanowią Wspólnotę Wychowawczo-Duszpasterską.
 2. Członkami uczestnikami Oratorium mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz małoletni poniżej 16 roku życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami honorowymi Oratorium mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla propagowania dzieła salezjańskiego w zakresie działalności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku dzieci i młodzieży. Członkostwo honorowe przyznaje Rada Oratorium, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.
 4. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Oratorium poprzez złożenie Oświadczenia woli Radzie Oratorium, która podejmuje w tej sprawie uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Członkowie wspierający ustalają z Radą Oratorium formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 • § 8
 1. Członek zwyczajny Oratorium ma prawo:
  1. do uczestnictwa w działalności wychowawczo – duszpasterskiej;
  2. do czynnego i biernego prawa wyborczego;
  3. posiadać legitymację Oratorium i nosić odznaki Stowarzyszenia;
  4. wnioskować oraz składać propozycję i postulaty we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Oratorium, oraz domagać się ich rozpatrzenia i wdrożenia;
  5. korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.
 2. Członek uczestnik Oratorium ma te same prawa, co członek zwyczajny. Małoletni poniżej 16 roku życia nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków. Małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia, którzy maja ograniczoną zdolność do czynność prawnych, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, z tym ze w składzie Rady Oratorium większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 3. Członek honorowy oraz członek wspierający Oratorium korzysta z tych samych praw co członek zwyczajny Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • § 9

Członkowie Oratorium zobowiązani są:

 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 2. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Oratorium;
 3. popierać i czynnie wspierać cele Oratorium;
 4. przestrzegać postanowień Statutu, wewnętrznego Regulaminu Oratorium oraz powszechnie obowiązującego prawa;
 5. uczestniczyć w realizowanym programie formacyjnym;
 6. przestrzegać decyzji władz Oratorium;
 7. regularnie płacić składki członkowskie;
 8. zachowywać nienaganna postawę obywatelską i chrześcijańską.

 • §10

Skreślenie z listy członków Oratorium następuje przez:

 1. Rezygnację złożoną na ręce Rady Oratorium;
 2. Wykluczenie przez Radę Oratorium na podstawie podjętej uchwały za:
 3. działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Oratorium; .
 4. nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu;
 5. zaleganie z opłatą składki członkowskiej za 3 pełne okresy płatności;
 6. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 7. Śmierć członka Oratorium.

 • §11

Od uchwały Rady Oratorium w sprawie wykluczenia, członkowi Oratorium przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały. Ostateczną uchwałę podejmuje w takim przypadku Walne Zgromadzenia Członków.

 

ROZDZIAŁ III

Władze Oratorium, Reprezentacja.

 • § 12
 1. Władze Oratorium stanowią:
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Rada Oratorium
 4. Komisja a Rewizyjna
 5. Komisja d.s. Wychowania
 6. Kadencja Władz wybieranych trwa trzy lata.

 • § 13

Uchwały wszystkich władz Oratorium zapadają zwykła większością głosów przy obecności najmniej połowy członków, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 • § 14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oratorium. Walne zebranie zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Rada Oratorium przynajmniej jeden raz na rok. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej polowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków może być zwołane:
 4. z inicjatywy Kierownika Oratorium;
 5. z inicjatywy Rady Oratorium;
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej i d.s. Wychowania;
 7. na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.
 8. Kierownik Oratorium zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 9. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia się wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
 11. uchwalenie i zatwierdzenie programu działania Oratorium, opracowanego przez Radę Oratorium;
 12. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
 13. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Oratorium, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji s. Wychowania;
 14. udzielanie absolutorium Radzie Oratorium;
 15. wybór władz Oratorium: Rady Oratorium, Komisji Rewizyjnej i Komisji d.s. Wychowania większością dwóch trzecich głosów;
 16. uchwalenie zmian Statutu, odwołanie Kierownika Oratorium, odwołanie członków Rady Oratorium i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Oratorium w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
 17. rozpatrywanie skarg członków Oratorium na działalność Rady;
 18. rozpatrywanie odwołań od uchwały Rady Oratorium w sprawie wykluczenia członka Oratorium.
 • § 15
 1. Rada Oratorium składa się z 5 do 9 członków.
 2. W skład Rady Oratorium wchodzą: Kierownik Oratorium, Zastępca Kierownika Oratorium, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Rady ze środowiska nauczycieli, rodziców i młodzieży.
 3. Rada Oratorium konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 4. Na czele Rady stoi Kierownik Oratorium, który kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 5. Kierownika Oratorium powołuje i odwołuje Walne Zebranie spośród członków Towarzystwa Salezjańskiego, będących członkami zwykłymi Oratorium.
 6. Członkami Rady Oratorium nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Rady Oratorium nie pobierają wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.

 • § 16
 1. Do kompetencji Rady Oratorium należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, kierowanie bieżącą działalnością Oratorium, reprezentowanie na zewnątrz, a ponadto:
 2. tworzenie programów, organizacja, nadzór i weryfikacja pracy wychowawczo-duszpasterskiej w Oratorium;
 3. opracowanie sprawozdania finansowo-merytorycznego;
 4. przyjmowanie nowych członków Oratorium;
 5. reprezentowanie Oratorium na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. zwołanie Walnego Zebrania;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Posiedzenia Rady Oratorium powinny odbywać się nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu. Posiedzenia zwoływane są przez Kierownika Oratorium.
 10. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Oratorium upoważnieni są łącznie: Kierownik Oratorium i jego zastępca lub Skarbnik albo Kierownik Oratorium i członek Rady Oratorium. Dotyczy to także zaciągania zobowiązań majątkowych.

 • § 17
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 do 6 osób, wybierana jest na Walnym Zebraniu na okres 3 lat i składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 4. łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Radzie Oratorium lub ze stosunkiem pracy w Oratorium;
 5. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Rady Oratorium;
 6. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. otrzymywać z tytułu  pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie lub zwrotu poniesionych kosztów .
 8. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Oratorium;
  2. przedkładanie Radzie Oratorium protokołów pokontrolnych;
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  4. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.
 • § 18

Komisja d.s. Wychowania składa się z 3 do 6 osób, członków Oratorium nie będących członkami Rady Oratorium, wybierana jest na Walnym Zebraniu na okres 3 lat i składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków.

 1. Do kompetencji Komisji d.s. Wychowania należy:
  1. rozstrzyganie wszelkich spraw związanych z naruszeniem regulaminu Oratorium;
  2. rozstrzyganie wszelkich spraw związanych z wychowaniem.
 2. Komisja d.s. Wychowania zbiera się na pisemny wniosek Rady Oratorium albo Kierownika Oratorium.
 3. Komisja d.s. Wychowania podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w razie ich równości decyduje głos Przewodniczącego.
 • § 19

W przypadku zmniejszenia się składu Władz Oratorium wymienionych w § 12 ust. 1 b, c, d, w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu i tylko do końca terminu kadencji.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i fundusze.

 • § 20
 1. Oratorium może przyjmować darowizny, zapisy, spadki, subwencje zarówno z kraju jak i z zagranicy, prowadzić zbiórki, ponadto jego fundusz stanową składki członkowskie, dobrowolne ofiary, dotacje, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. O przeznaczeniu środków materialnych i finansowych decyduje Rada Oratorium.
 3. Majątkiem dysponuje Kierownik, według przygotowanego preliminarza, zatwierdzonego przezprzełożonego domu salezjańskiego i za zgodą jego Rady. Kierownik Oratorium przedstawia przełożonemu domu salezjańskiego i Radzie Oratorium doroczne rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne sporządzone przez Radę Oratorium.

 

 • § 21

 1. Zabrania się :
 2. a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Oratorium w  stosunku  do jego  członków, członków organów lub pracowników  oraz  osób, z  którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Oratorium pozostają w  związku  małżeńskim, we  wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 3. b) przekazywania majątku Oratorium na rzecz ich członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich,  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c) wykorzystywania majątku Oratorium na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Oratorium, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Oratorium może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Całkowity dochód z działalności gospodarczej Oratorium służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

 • § 22
 1. Oratorium może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania dokonanej większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich osób uprawnionych do stosowania lub na skutek cofnięcia aprobaty Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Warszawie.
 2. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oratorium określa sposób jego Po rozwiązaniu,  majątek Oratorium przechodzi na własność Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53.

 • § 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia o stowarzyszeniach.

Share Button