Home Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Działania w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku przewidują zajęcia profilaktyczne na każdych zajęciach sportowo – rekreacyjnych. W przypadku treningu piłki nożnej i piłki siatkowej i gier logicznych  są to dwa spotkania w tygodniu. Każde spotkanie poprzedzone i zakończone będzie treściami teoretycznymi dotyczącymi obszarów tematycznych profilaktyki. W czasie trwania zajęć zostaną zastosowane następujące metody pracy: pogadanka, dyskusja, pokaz z objaśnieniem, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, zajęcia praktyczne. Podczas spotkań przeważać będzie forma pracy zespołowej.

Tematami, które będą poruszane są min: profilaktyka agresji, profilaktyka uzależnień, profilaktyka przynależności do subkultur i sekt religijnych, profilaktyka wykluczenia społecznego, kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej i otoczenia, kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych, promocja zdrowego stylu życia i organizacji czasu wolnego.

Celem Uczniowskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku programu jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 7-19 lat z miasta Ełk, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uzależnieniami i przestępczością poprzez kształtowanie w niej twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości, stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi osobowościowemu i społecznemu.

Share Button