Home Powołanie salezjańskie

Powołanie salezjańskie

Powołanie Salezjańskie

 • Co oznacza skrót „SDB”?

SDB oznacza Salezjanie Księdza Bosko.

 • Co oznacza być Salezjaninem Księdza Bosko?

Być Salezjaninem Księdza Bosko oznacza wstąpić do Zgromadzenia Katolickiego osób, które poświęcają całe swoje życie Bogu, oddając się wspaniałomyślnej służbie młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszej i zagrożonej. Realizuje się tę formę życia składając śluby zakonne, żyjąc we wspólnocie, wychowując i ewangelizując młodych za przykładem Księdza Bosko.

 • Skąd pochodzi nazwa Salezjanie Księdza Bosko?

Św. Jan Bosko  – to święty włoski z XIX w. Jego chłopcy nazywali go  DON BOSCO, a  ‚DON’ po włosku oznacza ‚Księdza’. I nie przestaje być tak określany także w naszych czasach. Założył on Zgromadzenie, którego celem jest objęcie opieką młodych, zwłaszcza najuboższych. Tych, którzy chcieli pójść za nim, nazwał Salezjanami. Nazwa ta pochodzi od św. Franciszka Salezego, Świętego bardzo popularnego w Północnych Włoszech, gdzie urodził się ks. Bosko. Wybrał św. Franciszka Salezego na patrona swojego Towarzystwa i chciał, aby jego współpracownicy naśladowali jego wielkie człowieczeństwo.

 • Czy istnieją inne stowarzyszenia o tej samej nazwie Salezjanie Księdza Bosko?

Tak. Są także inne grupy, które noszą nazwę Salezjanie. Św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła Katolickiego, dał początek szkole duchowości, która zwyczajnie jest uznana jako Duchowość Salezjańska. Są grupy, którzy żyją tą samą duchowości i same uważają się za Salezjanów. Nazwa Salezjanie Księdza Bosko odnosi się do tych wszystkich, którzy żyją duchowością św. Franciszka Salezego według stylu i charyzmatu Księdza Bosko.

 • Jaka jest sytuacja czy status prawny Salezjanów Księdza Bosko?

Salezjanie Księdza Bosko tworzą Zgromadzenie nienastawione na zysk. Jest ono uznane przez rząd włoski jako osoba prawna, ze skutkami cywilnymi, pod nazwą ‚Direzione Generale Opere Don Bosco’ (Dyrekcja Generalna Dzieł Księdza Bosko) – z siedzibą w Rzymie, via della Pisana 1111.

 • Gdzie są obecni Salezjanie Księdza Bosko na świecie i ilu ich jest?

Salezjanie Księdza Bosko znajdują się w 128 krajach świata. Obecnie jest 16 583 Salezjanów. Działają na polu młodzieżowym w ramach przeszło 2000 instytucji.

 • Jaki jest cel Salezjanów Księdza Bosko?

Cel Salezjanów Księdza Bosko krótko może być ujęty następująco: Być znakami i nosicielami miłości Boga do młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

 • Jak pracują Salezjanie Księdza Bosko służąc młodzieży?

Istnieje wiele projektów na rzecz młodzieży, realizowanych przez Salezjanów Księdza Bosko na świecie: szkoły o różnych poziomach akademickich, szkoły rolnicze, college’e, uniwersytety, oratoria i ośrodki młodzieżowe, domy wydawnicze, ośrodki komunikacji społecznej, produkcja multimedialna, forum filmowe, teatr i koła muzyczne, koła PGS, szkoły sztuki graficznej, publikacje, Programy Wychowania do Pokoju i Demokracji, ośrodki katechetyczne, projekty rozwoju wsi, Ośrodki dla Dzieci Ulicy, przedszkola, ośrodki: resocjalizacji,  ukierunkowań, pomocy dla narkomanów, dla uchodźców, powołaniowe,  wolontariatu, , badań nad młodzieżą i rozwojem  oraz agencje zbiórki funduszy.

 • Czy Salezjanie się żenią?

Nie. Salezjanie Księdza Bosko nie żenią się. Żyją życiem konsekrowanym (dla dobra młodzieży).

 • Co rozumie się przez termin życie konsekrowane?

W Kościele Katolickim jakaś osoba może poświęcić swoje życie Panu w całkowicie wolnym wyborze. Ta konsekracja, uczyniona na całe życie, przejawia się poprzez profesję publiczną trzech ślubów: Posłuszeństwa, Ubóstwa i Czystości.

 • Co oznaczają trzy śluby?

Trzy śluby są znakiem, poprzez które składający je oddaje się całkowicie na służbę Bogu i Jego posłannictwa, aby czynić możliwym i wprowadzać na  świecie pokój, prawdę, sprawiedliwość i miłość. Składając trzy śluby, kandydat rezygnuje z pewnych legalnych praw, które ma jako jednostka ludzka – prawa do wolnych wyborów i decyzji, prawa do legalnej własności (dóbr) i założenia rodziny.

 • Czy Salezjanie składają śluby jedynie na określony okres czasu?

Nie. Konsekracja jest złożona na całe życie. Jednak Kościół Katolicki domaga się od kandydata, aby ten złożył śluby na pewien okres czasu z intencją, aby później konsekrować się na zawsze. Ten okres czasu jest określany jako profesja czasowa, którego kulminacją jest profesja wieczysta, po upływie około 7 lat.

 • Czy w świecie współczesnym jest jeszcze możliwe życie konsekrowane na zawsze?

Oczywiście, nie jest łatwą rzeczą żyć życiem konsekrowanym, trzema ślubami, dzień po dniu. Ale jest możliwe, z pomocą i łaską Bożą, znalezienie oparcia w stałej modlitwie, praktykowaniu Sakramentów i zachowywaniu Konstytucji Księdza Bosko. Życie, w ten sposób przeżyte we wspólnocie z innymi, którzy złożyli tę samą profesję, jest bardziej niż możliwe. Jest to życie przeżywane w radosnym zaangażowaniu na rzecz Królestwa Bożego, a oprócz zaangażowania – doprawdy jest przygodą, którą warto przeżyć.

 • Czy wszyscy SDB są Kapłanami?

Nie. Nie wszyscy Salezjanie są Kapłanami. Powołaniem jest bycie Salezjaninem Księdza Bosko, a to powołanie może być przeżyte w dwóch formach: jako Współbrat Laik czy Koadiutor, albo jako Kapłan. Te dwie formy dopełniają się – dopełniają się wzajemnie.

 • Czym szczególnym odznacza się Salezjanin Koadiutor?

Salezjanin Laik czy Koadiutor, podobnie jak Kapłan, składa trzy śluby: Ubóstwa, Czystości i Posłuszeństwa. Żyje we wspólnocie z innymi Współbraćmi Salezjanami i przeżywa to samo posłannictwo w służbie młodzieży, wzorując swoje życie na Chrystusie Dobrym Pasterzu i czyniąc swoim system Ks. Bosko na polu wychowawczym. Różnica polega na tym, że swoją pracę realizuje przede wszystkim w działalności o charakterze świeckim. Oto niektóre pola, na których Salezjanin Koadiutor najbardziej rozwija swoje powołanie: wychowawca, lekarz, profesor, ekspert rolniczy, dyrektor projektów na rzecz rozwoju, administrator, księgowy, katecheta, przewodnik harcerski, publicysta, bibliotekarz, architekt, technik informatyczny, trener sportowy, muzyk itd. Obecnie na świecie jest 2000 Salezjanów Koadiutorów.

 • Czym szczególnym odznacza się Salezjanin Kapłan?

Podobnie jak Współbrat Koadiutor, Salezjanin Kapłan składa trzy śluby: Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa i żyje we wspólnocie z innymi Salezjanami i poświęca swoje życia w służbie młodzieży, kształtując swoje życie na przykładzie Chrystusa Dobrego Pasterza, idąc za przykładem i realizując charyzmat św. Jana Bosko na polu wychowania. W odróżnieniu od Salezjanina Koadiutora, Kapłan oddaje się w sposób szczególny swojej Posłudze Kapłańskiej: głosi Ewangelię i udziela sakramentów.

 • Jak można stać się czy zostać Salezjaninem?

Po rozeznaniu swojego powołania, aby stać się Salezjaninem Księdza Bosko, trzeba przebyć niektóre fazy czy sukcesywne momenty:
–     Prenowicjat, aby pogłębić opcję początkowego powołania i przygotować się do nowicjatu;
–     Nowicjat: jako początek doświadczenia zakonnego;
–     Postnowicjat: który pomaga wzrastać w integracji wiary, kultury i życia;
–     Asystencja Praktyczna: która dąży do wypracowania własnej syntezy w żywotnej i intensywnej konfrontacji z działalnością salezjańską;
–     Formacja specyficzna, która dopełnia formację początkową, i która w przypadku seminarzystów trwa aż do przyjęcia święceń kapłańskich;
–     Okres przygotowania do profesji wieczystej, który poprzez weryfikację dojrzałości duchowej, jaka jest wymagana, prowadzi do definitywnego zobowiązania (Ratio 311).

 • Jaki czas jest potrzebny, aby zostać Salezjaninem?

Zaczyna się od prenowicjatu, a na złożeniu ślubów wieczystych kończy, jest to moment stania się Członkiem Zgromadzenia Salezjańskiego – trwa to około 7 lat. Salezjanin Kapłan – otrzymuje święcenia kapłańskie zwyczajnie cztery lata po złożeniu profesji wieczystej.

 • Jakie są oznaki rozeznania powołania salezjańskiego?

Oto niektóre ze znaczących oznak powołania salezjańskiego:
–     wielkie pragnienie naśladowania Chrystusa bardziej z bliska;
–     gotowość do poświęcenia się Panu na całe życie;
–     prawdziwa miłość do młodzieży i pragnienie służby młodym, zwłaszcza najuboższym;
–     duch wspaniałomyślności i ofiary oraz wola pokonywania przeszkód życia;
–     umiejętność życia we wspólnocie i dzielenia wszystkiego ze współbraćmi;
–     postawa optymizmu, kreatywności i inicjatywy.

 • Jakie są minimalne wymogi, by zostać Salezjaninem?

Oto minimalne wymogi, by jakaś osoba mogła zostać Salezjaninem:
–     wiek 18 lat;
–     katolik;
–     ukończenie szkoły średniej;
–     dobre zdrowie i dobry charakter.
Istnieją także inne wymogi, ale te zależą od poszczególnych Inspektorii.

 • A kobiety? Czy mogą zostać Salezjankami Księdza Bosko?

Nie. Ale mogą należeć do Zgromadzenia Sióstr, które nazywają się  Córkami Maryi Wspomożycielki – skrót: CMW (FMA).

 • Kim są CMW?

Ksiądz Bosko wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello, założył Córki Maryi Wspomożycielki, inaczej CMW,  w 1872 r. Chociaż stanowią osobną jednostkę prawną, dzielą tego samego ducha, charyzmat i posłannictwo Salezjanów Księdza Bosko. Ich specyficznym polem pracy jest wychowanie dziewcząt i młodych kobiet, zwłaszcza najbiedniejszych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.cgfmanet.org.

 • A osoby zamężne i żonate? Czy małżonkowie mogą dzielić ducha i posłannictwo salezjańskie?

Tak, mogą. Oprócz SDB i CMW ksiądz Bosko założył stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich.  Są to świeccy, samotni lub małżonkowie, którzy publicznie przyrzekają, że będą żyć charyzmatem i duchowością salezjańską w swoim życiu codziennym. Starają się być katolikami wiernymi i zaangażowanymi, idąc za powołaniem salezjańskim. Więcej informacji w tym względzie na stronie: cooperatori.sdb.org.

 • Czy jeśli jestem byłym wychowankiem Salezjanów lub Córek Maryi Wspomożycielki, mogę uczestniczyć w posłannictwie Księdza Bosko?

Ks. Bosko był bardzo szczęśliwy, że mógł mieć za współpracowników swoich byłych wychowanków w posłannictwie na rzecz młodzieży ubogiej, po tym jak ci opuścili instytucje wychowawcze i weszli w świat pracy. Dzięki inicjatywie jednego z byłych wychowanków, Carlo Gastaniego, ujrzał realizację tego pragnienia. Zrodziła się Światowa Federacja Byłych Wychowanków Księdza Bosko. Konfederacja ta ma dwoje ramion – gałąź męską i żeńską. Obie są uznane jako światowe stowarzyszenia cywilne. Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich byłych wychowanków Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki. Więcej informacji pod adresem exallievi@sdb.org – jeżeli jesteś byłym wychowankiem salezjanów – i  g.eramo@tiscalinet.it –  jeżeli jesteś byłą wychowanką CMW.

 

 • Mogę być Salezjaninem Konsekrowanym i żyć w świecie, nie przebywając we wspólnocie?

Tak. Można złożyć trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa  oraz żyć własnym życiem w świecie. Kobiety, które decydują się żyć takim stylem, nazywają się Ochotniczkami Księdza Bosko (VDB) – więcej informacji na stronie: www.volontariedonbosco.org. W przypadku mężczyzn – ci nazywają się Ochotnikami z Księdzem Bosko (CDB); więcej informacji: www.volontaricondonbosco.org

 • Jeżeli nie jestem katolikiem, czy także mogę dzielić posłannictwo Księdza Bosko?

Są tysiące osób z całego świata, które nie są katolikami, a pomimo to blisko współpracują w ramach posłannictwa Księdza Bosko. Niektórzy z byłych wychowanków mogą być zapisani do Konfederacji, a inni nie. Jeszcze inni są członkami, ponieważ pracują w Instytucjach Salezjańskich, robiąc to, co mogą robić najlepiej, a za swoją usługę są wynagradzani. A jeszcze inni oddają wspaniałomyślnie swój czas i talenty po to, aby stworzyć środowisko bardziej zdrowe dla ludzi młodych w krajach, w których żyją. Współpraca w ramach posłannictwa Księdza Bosko jest otwartym zaproszeniem dla tych wszystkich, którzy wierzą w rozwój wychowawczy młodzieży. Jeżeli chcesz zaangażować się w tę służbę: skontaktuj się z najbliższą instytucją salezjańską w celu uzyskania bliższych informacji.

 • Jakie inne grupy wchodzą w skład Rodziny Salezjańskiej na świecie?

Oficjalnie na świecie istnieje 28 grup, które należą do Rodziny Salezjańskiej: łącznie z SDB i CMW, Salezjanami Współpracownikami i dwoma gałęziami Konfederacji Byłych Wychowanków. Charyzmat ks. Bosko nie przestaje inspirować osób dobrej woli. Jest innych 27 grup, które chciałyby należeć do Rodziny Salezjańskiej. Kompletna lista w dziale: Członkowie Rodziny Salezjańskiej.

Share Button