Home Statut

Statut

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
„UKS SALOS” EŁK

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY.

Par. l

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku, zwanej dalej „UKS SALOS EŁK”.
 2. UKS SALOS EŁK jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji Sportowej i działa na terenie miasta Ełku.
 3. UKS SALOS EŁK jest młodzieżową organizacją sportowo – wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła.

Par.2

 1. UKS SALOS EŁK jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. UKS SALOS EŁK działa w oparciu o zarejestrowany Statut przy zachowaniu zgodności ze Statutem SALOS.

Par.3

 1. UKS SALOS EŁK może zrzeszać się w Stowarzyszenie Inspektorialne SALOS i być w nim reprezentowane przez swoich delegatów. UKS SALOS EŁK może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

Par. 4

 1. Władze UKS SALOS EŁK używają pieczęci z godłem SALOS w środku i napisem na obwodzie pieczęci „Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Ełku”.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Par. 5

 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 2. Krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenia na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej poprzez edukację z elementami wychowawczo- religijnymi oraz socjalno-intelektualny mi.
 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 5. Kształcenie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowe – wychowawczymi i sportowymi.
 7. Eksponowanie działalności sportowo – wychowawczej zasady fair play.
 8. Organizowanie różnych form sportu i rekreacji.
 9. Integrowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych społeczności przy poszanowaniu ich tożsamości.

UKS SALOS EŁK nie czerpie korzyści materialnej z działalności sportowej.

Par. 6

UKS SALOS EŁK realizuje swoje cele przez prowadzenie specyficznej działalności na polu sportowym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, a w szczególności przez:

 1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.
 2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia.
 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo – instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.
 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, związkami i organizacjami sportowymi.
 5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
 6. Organizowanie i propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Par. 7

 1. Członkami UKS SALOS EŁK mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie UKS SALOS EŁK dzielą się na:
  1. Zwyczajnych
  2. Uczestników
  3. Honorowych
  4. Wspierających

Par. 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych – przyjęte przez Zarząd UKS SALOS EŁK na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.
 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla UKS SALOS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością UKS SALOS EŁK i przyjęte przez Zarząd UKS SALOS EŁK na podstawie pisemnej deklaracji.

Par. 9

 1. Członkowie zwyczajni UKS SALOS EŁK mają prawo:
  1. Wybierać i być wybieranymi do władz UKS SALOS EŁK.
  2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych.
  3. Uczestniczyć w innych działalnościach UKS SALOS EŁK.
  4. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności UKS SALOS EŁK i domagać się ich rozpatrzenia.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności UKS SALOS EŁK.

Par. 10

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
  1. 1. Chronić dobrego imienia UKS SALOS EŁK, zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską, przestrzegać zasad fair play w sporcie i poza nim.
  2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał UKS SALOS EŁK.
  3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.
  4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym UKS SALOS EŁK.
  5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie obowiązki jak członkowie zwyczajni, ale zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający powinni szczególny sposób przyczynić się do realizacji celów statutowych UKS SALOS EŁK.

Par.11

Członkostwo UKS SALOS ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do UKS SALOS EŁK.
 2. Skreślenia Uchwałą Zarządu UKS SALOS EŁK z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek.
 3. Wykluczenia przez Zarząd UKS SALOS EŁK w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALOS

Par. 12

 1. Władzami UKS SALOS EŁK są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz UKS SALOS EŁK trwa 3 lata.

 

A. WALNE ZEBRANIA

Par.13

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą UKS SALOS EŁK.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd UKS SALOS EŁK jako zwyczajne raz w roku lub nadzwyczajne.
 3. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie całokształtu działalności UKS SALOS EŁK a w szczególności:
  1. uchwalanie założeń polityki finansowej UKS SALOS EŁK,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz UKS SALOS EŁK,
  3. uchwalanie absolutorium władz UKS SALOS EŁK,
  4. uchwalanie statutu lub zmian w nim,
  5. nadawanie godności członka honorowego,
  6. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze, delegatów i członków UKS SALOS EŁK,
  7. wybieranie władz UKS SALOS EŁK zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wyborów uchwalonych przez Walne Zebranie,
  8. wybieranie delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inspektorialnego i na Zjazdy SALOS.

Par. 14

 1. W Walnym Zebraniu zwyczajnym i nadzwyczajnym udział biorą:
  1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni UKS SALOS EŁK,
  2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi, zaproszeni goście.
 2. Zarząd zawiadamia członków UKS SALOS EŁK o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 21 dni przed jego terminem.

Par.15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
  1. z inicjatywy Zarządu UKS SALOS EŁK,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej UKS SALOS EŁK, na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby członków UKS SALOS EŁK.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział osoby wymienione w par.l4.pkt. l.

B. ZARZĄD

Par.16

 1. Zarząd składa się z 5-7 osób członków z wyboru oraz urzędu:
 2. W skład Zarządu wchodzą z wyboru na Walnym Zebraniu:
  1. prezes,
  2. l-2 wiceprezesów,
  3. członkowie,
 3. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą działalnością UKS SALOS EŁK, a w szczególności:
  1. reprezentowanie UKS SALOS EŁK oraz działanie w jego imieniu,
  2. uchwalanie planów działania oraz budżetu,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami UKS SALOS EŁK,
  4. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu oraz komisji,
  5. powoływanie komisji i ich składów,
  6. nadzorowanie pracy biura zarządu, kierowanego z urzędu przez sekretarza generalnego,
  7. zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowego,
  8. zatwierdzanie sprawozdania prezesa, przygotowanego na Walne Zebranie,
  9. zawieszanie członków SL za działalność niezgodną z prawem i statutem UKS SALOS EŁK,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz UKS SALOS EŁK.
 4. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej niż l raz na kwartał.

C. KOMISJA REWIZYJNA

Par. 17

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3-4 osób.
 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności UKS SALOS EŁK ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,
  2. przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
  3. uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej,
  4. przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych UKS SALOS EŁK.
 6. Członkowie UKS SALOS EŁK będący pracownikami UKS SALOS EŁK nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

ROZDZIAŁ V
WYRÓŻNIENIA I KARY

Par. 18

 1. Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz UKS SALOS EŁK władze stowarzyszenia mogą przyznać następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę,
  2. dyplom,
  3. nagrodę,
  4. honorową odznakę.
 2. Walne Zebranie UKS SALOS EŁK może ustanowić inne wyróżnienia.
 3. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Par. 19

 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz UKS SALOS EŁK, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę UKS SALOS EŁK stanowi przewinienia dyscyplinarne.
 2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd i może wymierzyć następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zawieszenie w prawach członkowskich,
  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach UKS SALOS EŁK na czas określony,
  5. wykluczenie z szeregów UKS SALOS EŁK.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄ TEK I FUNDUSZE SL SALOS

Par. 20

 1. Majątek UKS SALOS EŁK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze UKS SALOS EŁK składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje kościelne,
  3. spadki, darowizny i zapisy,
  4. dochody z majątku,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. inne wpływy.
 3. W imieniu Zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwie osoby spośród następujących: prezes, upoważniony wiceprezes, skarbnik, sekretarz generalny.

ROZDZIAŁ VII
SPRAWY ORGANIZACYJNE

Par. 21

 1. 1. Wybory do władz UKS SALOS EŁK odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie SL.
 2. Uchwały wszystkich władz UKS SALOS EŁK są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz UKS SALOS EŁK, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.
 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa. Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru, na czas do następnych wyborów władz.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SL SALOS

Par. 22

Uchwałę w sprawie zmiany statutu UKS SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

Par. 23

 1. Uchwałę o rozwiązaniu UKS SALOS EŁK podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o rozwiązaniu UKS SALOS EŁK, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu UKS SALOS EŁK przez kompetentne władze, majątek stowarzyszenia pozostaje majątkiem UKS SALOS EŁK, a dysponuje nim Zarząd SL.
 4. Uchwałę Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.

Share Button