Home Statut

Statut

S T A T U T

SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W EŁKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi – Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku i jest używana w pełnym brzmieniu.

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Jana Pawła II 6 w Ełku, stanowiący własność Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie.

4. Szkołę prowadzi Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Ełku.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

6. Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku jest niepubliczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży. 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć: Salezjańską Szkołę Podstawową w Ełku; 

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole; 

3) rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

4) uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny; 

5) wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy; 

6) Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły; 

7) dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Ełku; 

8) Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły; 

9) Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły; 

10) Organie Prowadzącym – rozumie się przez to Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego mający siedzibę w Ełku, ul. Jana Pawła II 6, reprezentowane przez Dyrektora.

§ 3

1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki i na systemie wychowawczym Księdza Bosko. 

2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności: 

1) celów i zadań statutowych, 

2) programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

3) programów nauczania. 

3. Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli. 

4. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej 

przez Kościół katolicki. 

§ 4

1. Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację i akceptują jej Statut. 

§ 5

1. Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b Ustawy o Systemie Oświaty; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

 1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju osobowego uczniów – w procesie wychowania, nauczania i opieki – określonym dla szkoły podstawowej, realizowanym według koncepcji zapisanej w § 3 Statutu.  
 2. Szkoła wychowuje uczniów zgodnie z twierdzeniem św. Jana Bosko: „na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.
 3. Szkoła wychowuje do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. 
 4. W pracy wychowawczej szkoła kieruje się nauką św. Jana Bosko. 

§ 7

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczo-profilaktycznym, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.  
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli między sobą, dyrektora i nauczycieli. 

§ 8

 1. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie: 
  1. podmiotowości,
  1. odpowiedzialności,
  1. umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji, 
  1. poczucia własnej godności, 
  1. możliwości twórczych, 
  1. potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych. 
 2. W procesie rozwoju ucznia nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwiej i z szacunkiem dla wychowanka: 
  1. instruującej go, 
  1. kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy, 
  1. modelującej sobą (własnym przykładem), 
  1. odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów. 
 3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach: 
  1. dojrzewania intelektualnego, 
  1. dojrzewania emocjonalnego,  
  1. dojrzewania moralnego,
  1. dojrzewania woli,  

5) dojrzewania społecznego. 

 • Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków jak i wychowawców. 

 

§ 9

 1. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego na fundamencie Ewangelii. Jednocześnie szkoła jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji.  
 2. Szanując ich przekonania, szkoła zapewnia wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy – w klimacie chrześcijańskiej otwartości i miłości. 
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w szkole, w tym w nauce religii. W zakresie praktyk religijnych korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza szkołą.  
 4. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

§ 10

 1. Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
 2. Wychowanie do życia w rodzinie stanowi część działań wychowawczych szkoły. Uczniów zachęca się do udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Rodzice zostają zapoznani z programem wychowania do życia w rodzinie podczas pierwszego spotkania z dyrektorem szkoły. 

§ 11

 1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
 2. Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się współpracować z nimi w celu budowania spójności wychowawczej. 
 3. Realizując swoje zadania szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Kościołem parafialnym, z lokalnym i ogólnopolskim środowiskiem szkół katolickich. 

 

§ 12

 1. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczo- profilaktyczny. Szkoła w szczególności: 
  1. angażuje wszystkich nauczycieli w proces wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, 
  1. stara się włączać rodziców w proces wychowania i pomaga im w przyjęciu bezpiecznej wizji rozwoju własnych dzieci, 
  1. pomaga uczniom w rozwoju osobowym przez tworzenie wspólnoty szkolnej opartej na wartościach ewangelicznych, 
  1. ukazuje wizję świata umożliwiającą dojście do syntezy wiary i kultury, 
  1. podtrzymuje więzi z absolwentami szkoły. 
 2. Szkoła pomaga w wychowaniu każdej rodzinie, także niepodzielającej wartości, które reprezentuje, kierując się dobrem osoby ucznia i szanując rodziców jako pierwszych wychowawców. 

 

§ 13

 1. Wspierając rodzinę w wychowaniu i kształceniu dzieci, szkoła zapewnia prawidłowy przekaz kultury, dziedzictwa i zasad moralnych, poprzez nauczanie, przykład wychowawców oraz wspólnotę szkoły. 
 2. Szkoła wspiera rodziców uczniów w rozeznawaniu prawdziwych wartości oraz zagrożeń dla rodziny i wychowania. Formy współdziałania z rodzicami uwzględniają potrzeby rodziców. 

 

§ 14

 1. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, szkoła: 
  1. kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osobowy uczniów, 
  1. sprawuje opiekę nad uczniami, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie, 
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły podstawowej, 4) przygotowuje uczniów do kontynuowania edukacji w szkole ponadpodstawowej. 
 2. W zakresie wychowania i kształcenia, szkoła: 
  1. wychowuje uczniów w poszanowaniu historii, tradycji i kultury narodowej, ucząc jednocześnie szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury i narody, 
  1. kształci według przyjętych programów nauczania uwzgledniających podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie ze swym charakterem wychowawczym,  
  1. tworzy warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne, 
  1. zapewnia opiekę w czasie zajęć zorganizowanych w szkole i poza szkołą,
  1. stwarza warunki formacji uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 3. Opiekę nad uczniami w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych. 
 4. Do form opieki nad uczniami zalicza się: 
  1. opiekę podczas zajęć w szkole i poza szkołą sprawowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 
  1. opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawowaną przez opiekunów upoważnionych przez dyrektora, 
  1. opiekę pełnioną podczas dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z harmonogramem dyżurów, 
  1. otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, 
  1. współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki, 
  1. otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnego lub przewlekle chorego oraz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 15

 1. W rodzicach uczniów szkoła widzi sprzymierzeńców w pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno-profilaktycznej oraz opiekuńczej. 
 2. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz dokształcania i formacji. 
 3. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą autorytetu szkoły. 
 4. Rodzice uczniów mają prawo do: 
  1. zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły, 
  1. zapoznania się z programem wychowawczo – profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów, 
  1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych. 

 

§ 16

 1. Realizując zadania edukacyjne, w szkole obowiązuje staranie o wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego. 

Program wychowawczo – profilaktyczny

§ 17

 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 
  1. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 2. Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej w obszarze wychowawczym określa program wychowawczo-profilaktyczny, który opiera się m.in. na systemie wychowawczym Księdza Bosko. 
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi niezmienne zasady dla rozwoju osobowego uczniów oraz kształtowania postawy moralnej i postępowania etycznego. 
 4. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny konstruowany jest plan pracy wychowawcy oddziału.  
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok szkolny lub kolejne lata szkolne.  
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny jest modyfikowany co roku po przeprowadzeniu diagnozy w zakresie określonym przez prawo. 
 7. Szkoła podstawowa prowadzi działalność zapewniającą uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej opisaną w programie wychowawczo-profilaktycznym. 
 8. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół powołany przed dyrektora i uchwala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego. 
 9. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. 
 10. Program wychowawczo-profilaktyczny znają i realizują wszyscy nauczyciele. 
 11. Program wychowawczo-profilaktyczny znają rodzice uczniów, szanują jego zasady i starają się swoją postawą oraz współpracą wspierać wychowawczą i profilaktyczną rolę szkoły. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 18

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w szkole. 
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne. 

§ 19

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań. 
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało ucznia. Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli. 
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej. 
 4. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców. 
 5. Szkoła nie prowadzi długoterminowej terapii specjalistycznej. W zaistniałych przypadkach wskazuje instytucje specjalizujące się w danej dziedzinie pomocy i terapii.  

Pomoc materialna

§ 20

 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasy. 
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego. 

ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY

§ 21

1. Organami szkoły są: 

 1. Dyrektor, 
 2. Rada Pedagogiczna, 
 3. Samorząd Uczniowski, 
 4. Rada Rodziców  

Dyrektor

§ 22

1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i zwalnia Przełożony Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego w Ełku (Dyrektor), który reprezentuje Organ Prowadzący.

§ 23

 1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań, zgodnie ze Statutem Szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły. 
 2. Dyrektor szkoły w szczególności: 
  1. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, 
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

5) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia niezwłocznie o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły uzgodnionym z organem prowadzącym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i szkołę, 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

9) może współdziałać ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

13) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

3. Dyrektor może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 75 ust. 2.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora. 

7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

8. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

10. Dyrektor kieruje procedurą procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

11. Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

12. Dyrektor odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty. 

13. Dyrektor tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego. 

14. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, przepisami szczególnymi oraz zarządzeniami organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego. 

15. Dyrektor zawiesza czasowo zajęcia szkolne, po powiadomieniu organu prowadzącego szkoły, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

Rada Pedagogiczna

§ 24

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, jeżeli jest to uzasadnione dobrem dla działalności statutowej szkoły. 
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, Organu Prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora, 
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
  1. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią projektu Organu Prowadzącego, 
  1. ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
  1. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie w § 75 ust. 2, 
  1. przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian, 
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania statutu lub zmian w statucie, 
  1. przygotowywanie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego albo jego zmian, 
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania programu wychowawczo – profilaktycznego lub zmian w programie, 
  1. podejmowanie uchwał w innych sprawach – wymaganych przez prawo. 
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. 
  1. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych, 
 9. Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu. 
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności           co najmniej połowy jej członków. Zebrania Rady są protokołowane. 
 11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania                    spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich        rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

Samorząd Uczniowski

§ 25

 1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, który wybierają wszyscy uczniowie. 
 2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, który ustala ogół uczniów w głosowaniu i który jest zatwierdzany przez dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.  
 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów. 
 4. Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. 
 5. Plan działań Samorządu Uczniowskiego musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji. 
 6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
 7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 
 8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela – opiekuna samorządu, wybieranego na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

§ 26

 1. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby: 
  1. uczniowie znali program nauczania, program wychowawczo – profilaktyczny oraz stawiane im wymagania, 
  1. uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, 
  1. organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
  1. uczniowie mieli czas na zabawę, możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej. 
 2. Działanie w Samorządzie Uczniowskim ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”. 

Rada Rodziców

§ 27

 1. W szkole może działać Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym. 
 2. Sposób reprezentacji rodziców w Radzie Rodziców oraz ich wyłaniania ustala Dyrektor. 
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
 4. Do Rady Rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 83, art. 84 ustawy Prawo Oświatowe. 

Załatwianie spraw spornych, konfliktów; skarg oraz wniosków

§ 28

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem. 
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco: 
  1. sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor z możliwością odwołania się stron do Organu Prowadzącego szkołę,  
  1. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, z możliwością odwołania się stron do dyrektora, 
  1. sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor, z możliwością odwołania się stron do Organu Prowadzącego, 
  1. sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje Organ Prowadzący szkołę, 
  1. sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
 3. Skargi, wnioski i opinie mogą być wnoszone do dyrektora szkoły w formie pisemnej.  
 4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
 5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków lub nie doprecyzowanie skargi lub wniosku spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.  
 6. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor szkoły zbiera niezbędne materiały, przeprowadza nadzór pedagogiczny, w razie potrzeby konsultuje się z Organem Prowadzącym. 
 7. Skarga lub wniosek jest rozpatrywany w poszanowaniu danej osoby i w formie dialogu. Dyrektor szkoły ustala sposób rozwiązania problemu. 
 8. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania skargi lub wniosku odpowiada na pismo (w formie pisemnej) lub wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny, katecheta lub inny wskazany przez strony specjalista. 

Stowarzyszenia i organizacje

§ 29

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły. 
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły określenie warunków tej działalności podejmuje dyrektor, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  

Organ prowadzący szkołę

§ 30

 1. Za całokształt statutowej działalności szkoły odpowiada Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego, mający siedzibę w Ełku, ul. Jana Pawła II 6, reprezentowane przez Dyrektora jako podmiot prowadzący.
 2. Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego, w szczególności:
  1. zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
  1. nadaje szkole Statut, 
  1. opiniuje zmiany wprowadzane w Statucie Szkoły przed ich zatwierdzeniem, 
  1. zatwierdza obowiązujące pieczęcie oraz inne znaki tożsamości szkoły (np. sztandar), 
  1. powołuje, zatrudnia i zwalnia dyrektora szkoły, 
  1. sprawuje nadzór nad całokształtem działalności szkoły, w szczególności w zakresie spraw finansowych, pracowniczych i administracyjnych, 
  1. ustala zasady gospodarki finansowej szkoły, 
  1. ustala zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
  1. nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem, 
  1. ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora szkoły, 
  1. zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły, 
  1. opiniuje projekty eksperymentów pedagogicznych pod względem zgodności ze Statutem oraz skutków budżetowych dla szkoły. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 31

 1. Szkoła kształci i wychowuje uczniów w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. Maksymalna liczba uczniów w oddziale klasowym nie może przekroczyć 24 osób. 
 3. Zmian w liczebności oddziałów można dokonać za zgodą Organu Prowadzącego. 
 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, w grupach, zespołach międzyoddziałowych zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym. 
 5. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.  
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
 7. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek szkolnych określa Regulamin wyjść, wycieczek i wydarzeń szkolnych. 
 8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów. 
 9. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
 10. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.  
 11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:   
  1. platformy edukacyjnej G Suite dla edukacji, 
  1. materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,  
  1. materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 
  1. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
  1. platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: 

podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń. 

 1. Komunikacja nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic odbywać się będzie: 
  1. za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,
  1. za pośrednictwem aplikacji dostępnych na szkolnej platformie G Suite dla edukacji w tym Classroom, Meet, email itd.
 2. Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji lub planem dostosowanym do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji. 
 3. Nauczyciele będą realizować podstawę programową wg planów nauczania. Możliwa będzie ich modyfikacja, niezbędna do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 
 4. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 
 5. Podczas zajęć prowadzonych zdalnie sprawdzana będzie obecność. Uczeń obecny nie ukrywa swojego wizerunku, jest widoczny dla nauczyciela.  

§ 32

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych. 
 3. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć lub zwolnić uczniów z zajęć w następujące dni: 
 4. rozpoczęcie roku szkolnego, 
 5. Dzień Edukacji Narodowej, 
 6. rekolekcje szkolne, 
 7. święto patronalne szkoły, 
 8. inne dni po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym. 

 

§ 33

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 
 2. biblioteki,
 3. sali gimnastycznej, 
 4. świetlicy szkolnej, 
 5. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 

Biblioteka szkolna

§ 34

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem: 
 2. realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,  
 3. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
 4. udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
 5. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
 6. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,  
 7. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 
 8. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.  
 9. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. 
 10. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności: 

1) gromadzi i opracowuje zbiory,  

 • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,  
  • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,  
  • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,  
  • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę, 
  • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. 

Świetlica szkolna

§ 35

 1. Świetlica obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole w celu oczekiwania na odbiór przez rodziców oraz uczestniczących w zajęciach dodatkowych. 
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania. 
 3. Do głównych zadań świetlicy należy: 
  1. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 
  1. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji, 
  1. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, teatrzyk) oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, 

prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych), 

 • rozwijanie samodzielności, 
  • pobudzanie ciekawości poznawczej, 
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, 

7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły. 

 • Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 • Grupa wychowawcza nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów. 
 • Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia. 
 • Świetlica posiada swój regulamin. 

Wolontariat

§ 36

 1. W szkole może działać Szkolny Wolontariat.  
 2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie uczniów i społeczności szkolnej do podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.  
 3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są w szczególności do:  
  1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły); 
  1. społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.  
 4. Za prowadzenie szkolnego wolontariatu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu oraz nadzoruje działania Szkolnego Wolontariatu.  
 5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:  
  1. wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;  
  1. nauczycieli i innych pracowników szkoły;  
  1. rodziców;  
  1. inne osoby i instytucje.  
 6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu określone są w Szkolnym Regulaminie Wolontariatu. 

Doradztwo zawodowe

§ 37

 1. W szkole prowadzone są zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego – w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i możliwości indywidualnych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych lub zawodowych, w tym wyboru kierunku studiów. 
 2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 
 3. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 
 4. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
 5. zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub zawodu; 
 6. zajęciach z wychowawcą. 
 7. Treści programowe i sposób ich realizacji, określone w odrębnych przepisach, dostosowywane są do potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczniów i znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. 
 8. Dyrektor powierza zadania doradcy zawodowego nauczycielowi, który ma możliwość wypełnić zadania określone w tym zakresie prawem, posiada potrzebne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje. 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 38

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności: 
  1. realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w statucie, 
  1. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju. 
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą. 

§ 39

1. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem, 
 2. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy, 
 3. wypełnianie przyjętych na Radzie Pedagogicznej zasad, wskazań i ustaleń, 
 4. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy, 
 5. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
 6. właściwy wybór programu nauczania, 
 7. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, 
 8. ocenianie osiągnieć edukacyjnych i zachowania uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
 9. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i podczas przerw międzylekcyjnych oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo poza szkołą np. podczas wyjść, wycieczek, zawodów sportowych itd., 
 10. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami, 
 11. sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów, 
 12. mienie szkoły, 
 13. osobiste doskonalenie zawodowe i formację. 

§ 40

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły. 
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel: 
  1. przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu, 
  1. może tworzyć program autorski, 
  1. zgłasza projekty innowacji i eksperymentów i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych 

 

§ 41

 1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli: 
  1. klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie), 
  1. wychowawcze, 
  1. przedmiotowe, 
  1. problemowo – zadaniowe. 
 2. Organizację i formy działania zespołów określają plany pracy zespołów zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

 

§ 42

 1. W szkole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły.  
 2. Osoby te prowadzą w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów we współpracy z wszystkimi nauczycielami. 

§ 43

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas. 
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 
  1. tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków, 
  1. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka, 
  1. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła, 
  1. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych, 
  1. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania, 
  1. współdziałanie     w         zakresie           pomocy           psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom, 
  1. opracowanie planu wychowawcy klasy. 
 3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. 
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły. 

 

§ 44

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu. 
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora. 

§ 45

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły. 
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły. 

§ 46

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor. 
 2. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie. 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Prawa i obowiązki uczniów

§ 47

 1. Uczniowie mają prawo do: 
  1. podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły, 
  1. dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki, 
  1. wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszenia im w ramach procesu edukacyjnego, 
  1. znajomości programów nauczania i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
  1. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 
  1. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 
  1. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
  1. otrzymania pomocy w przypadku trudności, 
  1. wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim, 
  1. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 
 2. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i statutu szkoły  
 3. Uczniowie mają obowiązek: 
  1. przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły, 
  1. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne, 
  1. uczestniczenia w porannej modlitwie ze „Słówkiem na dzień dobry”, 
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach, 
  1. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły, co wypływa z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób, 
  1. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 
  1. godnego reprezentowania swej szkoły, również w sieci, 
  1. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
  1. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, 
  1. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez rodziców w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w formie pisemnej i/lub z wykorzystaniem modułu e_Usprawiedliwienia w e-dzienniku Librus, 
 4. Podczas pobytu w szkole uczniowie nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. 
 5. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:  
  1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających na terenie szkoły,  
  1. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,  
  1. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego, 
  1. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, 
  1. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych, 
  1. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich, 
  1. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci, 
  1. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć, 
  1. korzystania z telefonów komórkowych (uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą nauczyciela), 
  1. gorszącego zachowania w szkole i poza szkołą, również w sieci. 

Nagrody i kary

§ 48

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów. 

 1. Uczeń może być nagrodzony za: 
  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie, 
  1. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych, 
  1. rzetelną naukę i pracę społeczną, 
  1. dzielność i odwagę, 
  1. 100% frekwencję. 
 2. Rodzaje nagród: 
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy, 
  1. pochwała dyrektora wobec szkoły, 
  1. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów), 
  1. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego, 
  1. nagrody rzeczowe. 
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. 
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania. 
 5. Kary uczniowie otrzymują za: 
  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,  
  1. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce, 
  1. naruszanie nietykalności cielesnej, 
  1. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników administracji i obsługi oraz osób poza szkołą, 
  1. posiadanie lub rozpowszechnianie w szkole środków zakazanych takich jak: papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne, 
  1. udowodnioną kradzież. 
 6. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco dyscyplinującej. 
 7. Uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem ustnym, 

2) uwagą wpisaną do e- dziennika i informacją dla rodziców, 

3) upomnieniem pisemnym wychowawcy, 

4) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora, 

5) zobowiązaniem ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, a zwłaszcza do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) uczestniczenia ucznia i rodzica w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, 

6) naganą udzieloną przez Dyrektora, 

7) skreśleniem z listy uczniów. 

8. Kolejność kar może być pominięta w przypadku rażących przewinień ucznia.

9. Zabrania się stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 1. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej. 
 2. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz pedagoga, może uchylić wymierzoną karę.  
 3. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów. 

 

Bezpieczeństwo uczniów

                                                                              § 49 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na: 

 1. zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP; 
 2. zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole, 
 3. zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek, 
 4. udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 
 5. okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych, 
 6. uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im, 
 7. realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej: 
  1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, cyberprzemocy, brutalności i agresji, również słownej, 
  1. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, 
  1. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, 
  1. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów, 
 8. ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińca szkolnego osobom postronnym, 
 9. wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych,
 10. zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej, 
 11. bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

                                                      

ROZDZIAŁ VII

                   WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

Zasady oceniania

§ 50

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest to, aby służyło ono wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby. 
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych programów nauczania. 
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych określonych w programie wychowawczo – profilaktycznym oraz obowiązków określonych w Statucie. 

§ 51

 1. Ocenianiu podlegają: 
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
  1. zachowanie ucznia.  
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  
  1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  
  1. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) wymagań edukacyjnych z zajęć religii. 

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

 

§ 52

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  
  1. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
  1. udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
  1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
  1. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
  1. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;  
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
  • ustalanie rocznej oceny z religii zgodnie z odrębnymi przepisami; 
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 • Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o: 
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  
 • Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie, przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.  
 • Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów podczas zajęć z wychowawcą oraz ich rodziców podczas zebrania o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

§ 53

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;  
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;  
  1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;  
  1. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.  

§ 54

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:  
  1. wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 
  1. zajęć komputerowych albo informatyki  

– uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 • Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
 • W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
 • W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 55

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  
 2. Zasady przeliczania wartości procentowej na oceny są określone w sposób następujący: 
Ocena% wykonania zadania
celujący100
bardzo dobry90 – 99
dobry 70 – 89 
dostateczny50 – 69 
dopuszczający30 – 49 
niedostateczny0 – 29 
 • Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 58 ust. 1, odbywa się w następujących formach:  
  • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;  
  • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;  
  • kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;  
  • pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;  
  • dyktanda;  
  • ćwiczenia i zadania praktyczne;  
  • ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;  
  • ćwiczenia i zadania wykonane w domu;  
  • prace długoterminowe i prace projektowe;  
  • inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.  
 • Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 3 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.  
 • Kartkówki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.  
 • Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.  
 • W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.  
 • Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.  
 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
 • W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.  
 • W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.  
 • Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:  
  • w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej; 
  • w ciągu 7 dni roboczych od daty kartkówki.  
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.  
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są: 
  • okazywane uczniom podczas lekcji podsumowującej pracę pisemną oraz na indywidualną prośbę ucznia w uzgodnionym z nauczycielem terminie, 
  • okazywane rodzicom podczas dni otwartych lub na indywidualną prośbę rodziców w uzgodnionym z nauczycielem terminie, 
  • kopiowane przez ucznia lub rodzica na ich prośbę urządzeniami, którymi dysponuje uczeń lub rodzic, 
  • oddane uczniowi lub rodzicowi na ich prośbę, za potwierdzeniem odbioru. 
 • Rodzicowi i uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia wątpliwości w kwestii ocenionej         prace w terminie 7 dni roboczych od dnia zapoznania się z pracą. 
 • W czasie zagrożenia epidemiologicznego, gdy podstawa programowa będzie realizowana         za pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało           na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:  
  • wykorzystanie aplikacji Classroom,
  • zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,
  • wideokonferencje z wykorzystaniem Meet,  
  • karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez Classroom, pocztę elektroniczną.
 • W czasie pracy na odległość nagradza się takie postawy jak – pilność, terminowość, jakość         prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom.  
 • Skala ocen oraz kryteria oceniania w czasie pracy na odległość są zgodne z        dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. 

§ 56

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.  
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie. 
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.  
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności na pierwszej lekcji, na której pojawi się uczeń lub w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.   
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.  
 6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.  
 7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:  
  1. jeden raz w półroczu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;  
  1. dwa razy w ciągu półrocza – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.  
 8. Nie częściej niż dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.  
 9. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.  

 

§ 57

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
  1. bieżące; 
  1. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne, 
   1. końcowe. 
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
 3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej. 
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.  
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.  

§ 58

 1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:  
  1. stopień celujący – 6; 
  1. stopień bardzo dobry – 5; 
  1. stopień dobry – 4; 
  1. stopień dostateczny – 3; 
  1. stopień dopuszczający – 2; 
  1. stopień niedostateczny – 1. 
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5. 
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.  

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 

§ 59

Ogólne wymagania edukacyjne obowiązujące w szkole począwszy od klasy IV: 

 1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności w pełni przewidziane programem nauczania danego szczebla nauczania, zgodnym z podstawą programową, dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na danym poziomie edukacji. Aktywnie uczestniczy w pracy na lekcjach, w kołach zainteresowań. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 
 2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w klasie, zgodnym z podstawą programową. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  
 3. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, zgodnym z podstawą programową. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Wykazuje aktywność na zajęciach, dobrowolnie podejmuje się stawianych przed nim zadań.  
 4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu przewidziane programem nauczania w danej klasie, zgodnym z podstawą programową. Wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.  
 5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafi przy wydatnej pomocy nauczyciela opanować wiadomości i umiejętności konieczne, istotne dla dalszego etapu kształcenia.  
 6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie dopuszczającym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze przyswajanie wiedzy z danego przedmiotu, a także uczeń nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenianie zachowania

§ 60

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
  1. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
  1. dbałość o honor i tradycje szkoły;  
  1. dbałość o piękno mowy ojczystej;  
  1. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
  1. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom.  
 2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1)    wzorowe; 

 • bardzo dobre;  
  • dobre;  
  • poprawne;  
  • nieodpowiednie;  
  • naganne.  
 • Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
  • Ocena zachowania uwzględnia respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
  • Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 
 • Ocena zachowania ucznia jest dokonana w oparciu o następującą procedurę: 
  • wychowawca klasy przeprowadza konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, 
  • nauczyciele są proszeni o zaproponowanie ocen zachowania poszczególnym uczniom na przygotowanym przez wychowawcę formularzu, 
  • uczniowie dokonują samooceny podczas godziny wychowawczej, 
  • wychowawca dokonuje oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria zawarte w poniższej tabeli: 
   • uczeń oceniany jest w 16 kategoriach postępowania, 
   • częstość występowania zachowań ucznia oceniana jest w oparciu o skalę od 1 do 6, 
   • ilość otrzymanych punktów dzieli się przez ilość kategorii. Obliczoną średnią odnosi się do przedziałów liczbowych i przyporządkowanych im ocen słownych: 

5,6 – 6 wzorowe 

4,7 – 5, 5 bardzo dobre 

3,7 – 4,6 dobre 

2,6 – 3,6 poprawne 

1,6 – 2,5 nieodpowiednie 

poniżej 1,6 naganne 

L. p. Kategoria   Ilość punktów  
Jest punktualny (spóźnienia) Punktualnie dołącza do zajęć online/classroom do 3 do 6 do 9 do 12 13-30 
Usprawiedliwia nieobecne godziny w szkole (godz. nieusprawiedliwione).  Usprawiedliwia nieobecne godziny podczas pracy online/classroom do 5 6 – 14 15 – 20 21 – 25 25 – 50 
Jest przygotowany do zajęć, (posiada zeszyt, potrzebne pomoce dydaktyczne, podręcznik, strój na w – f) Jest przygotowany do zajęć prowadzonych na odległość, (posiada narzędzia do pracy online w tym kamerę, zeszyt, potrzebne pomoce dydaktyczne, podręcznik, posiada szkolny mail, konto do e-dziennika, dołączył do lekcji za pomocą Classroom, na prośbę nauczyciela włącza kamerę podczas zajęć online)       
Uczestniczy w słówkach na dzień dobry Uczestniczy we wszystkich formach działań zaproponowanych przez szkołę w czasie kształcenia na odległość       
Wykonuje polecenia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Wykonuje polecenia nauczycieli podczas kształcenia na odległość       
Pomaga kolegom, buduje opinię klasy Pomaga kolegom podczas pracy na odległość, wspiera szczególnie kolegów chorych, nieobecnych (pożycza zeszyty, przesyła lekcje)       
7Szanuje własność innych ludzi, mienie szkoły       
Uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w życiu klasy i szkoły       
Bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych       
10 Poprawnie się wyraża, nie używa wulgaryzmów, nie kłamie       
11 Właściwie zachowuje się na przerwach i lekcjach. Godnie reprezentuje szkołę, swoją postawą i zachowaniem również w świecie wirtualnym.       
12 Dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny       
13 Uwagi wpisywane do dziennika do 3 4 – 6 7- 9 10 – 12 12 – 25 
14 Korzysta z urządzeń elektronicznych        
15 Stosunek do życia religijnego       

* uczeń, który nie posiada kamery, ma problemy techniczne podczas zajęć, zgłasza fakt nauczycielowi. Nauczyciel w sytuacji usprawiedliwionej przez ucznia/rodzica, nie będzie wymagał posiadania włączonej kamery. 

5) Wychowawca w oparciu o propozycje nauczycieli, samoocenę uczniów, oraz obliczoną zgodnie z ust 4 pkt. 4) średnią wystawia uczniowi ocenę zachowania. 

 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  
 • Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi (pozytywne i negatywne) i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.  

 

§ 61

 1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej.  

 • Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
 • Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora.  
 • Klasyfikacja roczna w oddziałach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 • Klasyfikacja roczna, począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 • Na klasyfikację końcową składają się:  
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej oraz  
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz  
  • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.  
 • Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.  
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 • Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 62

 1. W klasach I–III:  

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli lub określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;  

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

 • Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 

§ 63

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez dyrektora.  
 3. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.  
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika elektronicznego. 
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.  
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.  
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku elektronicznym.  
 8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.  
 9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.  
 10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.  
 11. W czasie kształcenia na odległość, wychowawca informuje za pośrednictwem e-dziennika wszystkich rodziców o ocenach i zobowiązuje rodziców do zapoznania się z przewidywanymi ocenami. Odczytanie wiadomości uznaje się za zapoznanie z rodzica ze wszystkimi przewidywanymi ocenami ucznia.  

 

§ 64

 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.  
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:  
  1. podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania; 
  1. ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że: 
   1. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub  
   1. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.   
 3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.  
 4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:  
  1. podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;  
  1. ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że: 
   1. przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub  
   1. uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.  
 5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.  6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.  

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora. 

 

§ 65

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.  

§ 66

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.  
 8. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.  
 9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. z zastrzeżeniem. 
 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 67

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:  
  1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo  
  1. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.  
 • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.  
 • Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  
 • Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 68

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:  
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
 7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.  
 8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 70 ust. 1.  
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  
 10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.  

 

§ 69

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.  
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

 

§ 70

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.  
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

§ 71

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

 

§ 72

 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez: 
  1. wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do e-dziennika w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości;  
  1. przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:  
   1. ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,  
   1. wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas IIII także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych; 
  1. kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;  
  1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.  
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.  

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

§ 73

 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swą edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.  
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących wsparcia materialnego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych, zgodnie z uregulowaniami ustalonymi przez Organ Prowadzący. 
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, Statutem i Programem wychowawczo – profilaktycznym, Regulaminem szkoły, Umową o nauczanie, Kryteriami naboru i zakresem świadczonej pomocy psychologicznopedagogicznej. 
 4. Zawarcie umowy o nauczanie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją ww. dokumentów oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 5. Organ Prowadzący ustala kryteria naboru na każdy rok szkolny. 

 

§ 74

1. Uczniów do szkoły przyjmuje dyrektor na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.  

ROZDZIAŁ IX

SKREŚLANIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW

Szczególne przypadki skreśleń z listy uczniów

§ 75

 1. Dyrektor szkoły podstawowej może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego.  
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 
  1. nienawiązanie kolejnej umowy o naukę lub rozwiązanie umowy,
  1. nieopłacanie czesnego zgodnie z zapisami umowy o nauczanie,

3)   braku, zgodnej z zasadami zawartymi w dokumentach szkoły, współpracy rodziców ze szkołą, 

4) lekceważenie obowiązujących regulaminów szkolnych, a w szczególności: 

 1. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły, 
 2. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym tytoniu, alkoholu, środków narkotycznych, e-papierosów, substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz uprawiania gier hazardowych na terenie szkoły, 
 3. świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej, naruszanie ich godności i uczuć, 
 4. zachowania nieetyczne, akty wandalizmu, celowe niszczenie mienia szkolnego, kradzieże,  
 5. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby, 
 6. notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących, 
 7. popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego, 
 8. fałszowanie dokumentów (np. ocen w e-dzienniku, informacji i podpisu rodziców), 
 9. zachowania, które zostaną uznane przez Radę Pedagogiczną za wysoce szkodliwe, zagrażające bezpieczeństwu całej społeczności uczniowskiej, 
 10. naruszanie prywatności albo innych dóbr osobistych (nagrywanie i rozpowszechnianie w otoczeniu lub publikacja w sieci materiałów audio, wideo wbrew woli osoby zainteresowanej) pracownika szkoły lub innego ucznia będą traktowane jako bardzo poważne przekroczenie zasad funkcjonowania grupowego,
  1. nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej, 
  1. otrzymania nagannej i nieodpowiedniej oceny zachowania.
 11. Dyrektor ma prawo, po zaczerpnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zebraniu informacji dodatkowych, przeanalizowaniu konkretnego przypadku, odstąpić od skreślenia ucznia z listy uczniów, mimo popełnienia wykroczeń określonych w ust. 2.  
 12. Na decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom ucznia przysługuje odwołanie do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

ROZDZIAŁ X

BUDŻET SZKOŁY

§ 76

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez JST oraz czesnego wnoszonego przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem. 
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania. 

ROZDZIAŁ XI.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 77

1. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: 

Salezjańska Szkoła Podstawowa

ul. Jana Pawła II 6

19-300 Ełk

NIP……             REGON …….                    

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Salezjańska Szkoła Podstawowa i godłem państwa.

 

§ 78

 1. Salezjańska Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 2. W Salezjańskiej Szkole Podstawowej funkcjonuje dziennik elektroniczny. 
 3. Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodziców (opiekunów prawnych) jest bezpłatny. 

 

§ 79

 1.  Statut szkole nadaje Organ Prowadzący. 
 2. Zmiany w Statucie mogą być uchwalane przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego.
 3. W razie konieczności wprowadzenia zmian do Statutu: 

1) Dyrektor powołuje komisję statutową, w skład której wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej, 

2) Komisja statutowa przedstawia organowi prowadzącemu projekt zmian w Statucie, uwzględniający propozycje członków Rady Pedagogicznej, nie będących członkami komisji statutowej, celem uzyskania opinii. 

3) Rada Pedagogiczna uchwala propozycje zmian w Statucie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii organu prowadzącego. 

 • Do czasu wprowadzenia zmian w Statucie obowiązują postanowienia Statutu w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 80

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna.

Share Button